THỜI TRUNG HỌC 1965-1968: TRẠI HÈ KỸ THUẬT ĐÀ NẴNG